زمانبندی

1 آذرماه ۱۴۰۰

آغاز ثبت‌نام شرکت‌کنندگان

۱ آذرماه ۱۴۰۰
۲۵ دی ماه ۱۴۰۰

پایان ثبت‌نام شرکت‌کنندگان

۲۵ دی ماه ۱۴۰۰
۲۷ دی ماه ۱۴۰۰

بررسی شرایط متقاضیان و اعلام شرایط به ایشان

۲۷ دی ماه ۱۴۰۰
۲۹ دی ماه ۱۴۰۰

برگزاری مسابقه در یک نوبت بصورت آنلاین و اعلام نفرات برتر

۲۹ دی ماه ۱۴۰۰